Leveringsvoorwaarden

1. Toepasselijkheid

Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Schadecoach.com (of door haar ingeschakelde hulppersonen en voor haar werkzame medewerkers) als opdrachtnemer en cliënt (opdrachtgever).

2. Overeenkomst van opdracht

2.1 Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard door Schadecoach.com. Daarbij worden de art. 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW uitdrukkelijk uitgesloten.

2.2 Opdrachtgever stemt ermee in dat verleende opdrachten onder  verantwoordelijkheid van Schadecoach.com, dan wel door één of meerdere door hem aan te wijzen maten en/of personeelsleden wordt uitgevoerd, zonodig met inschakeling van derden.

2.3 Schadecoach.com heeft een inspanningsverplichting, geen resultaatsverplichting. Aan een opdracht kan geen gegarandeerd resultaat worden ontleend. Schadecoach.com onderschrijft de gedragscode(s) van expertiseorganisaties en de Gedragscode Verzekeraars, alsook de richtlijnen van het Kifid en van de AFM.

2.4 Indien tijdens de opdracht blijkt dat de opdrachtgever een onjuiste voorstelling van zaken heeft gegeven waardoor het onmogelijk is geworden om het dossier op ordentelijke wijze af te wikkelen en de kosten van Schadecoach daarom niet bij de verzekeraar of de aansprakelijke partij kan worden neergelegd, blijft de opdrachtgever te allen tijde aansprakelijk voor de betaling van deze kosten. Deze clausule is ook van toepassing bij fraude. Het oordeel hieromtrent is aan Schadecoach voorbehouden.

3. Aansprakelijkheid

Bij het inschakelen van derden cq. vertegenwoordigers  zal Schadecoach.com steeds alle nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Iedere aansprakelijkheid van Schadecoach.com voor tekortkomingen van deze derden is echter uitgesloten.

3.1 Iedere aansprakelijkheid van Schadecoach.com is beperkt tot het bedrag waarop de beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico.

3.2 Indien Schadecoach.com voor de schade als gevolg van die aansprakelijkheid geen aanspraak kan doen gelden op de beroepsaansprakelijkheids verzekering, is de aansprakelijkheid van Schadecoach.com beperkt tot het door haar in de betreffende zaak in het betreffende kalenderjaar aan opdrachtgever gefactureerde en door opdrachtgever betaalde bedrag, tot een maximum van € 5.000,00.

3.3 Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW, vervalt het recht op schadevergoeding in ieder geval 12 maanden na   de gebeurtenis of het nalaten waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoorSchadecoach.com aansprakelijk is. 4.1 Bij uitvoering van de overeenkomst is de opdrachtgever honorarium,Vermeerderd met verschotten, kantoorkosten en omzetbelasting verschuldigd.

4. Honorarium

4.1 Indien het honorarium niet nader is overeengekomen bedraagt dit  € 155,00 per uur excl. BTW. Opdrachtgever conformeert zich met  het verstrekken van de opdracht hieraan. (zie ook art. 4.3)

4.2 Kosten die derden aan Schadecoach.com in rekening brengen (verschotten) worden ook tussentijds in rekening gebracht.

4.3 Schadecoach.com kan van opdrachtgever een voorschot verlangen, welk voorschot strekt tot zekerheid van de aan opdrachtgever in rekening te brengen kosten en honoraria. Een voorschot wordt verrekend met de eindafrekening van de opdracht. Hierover wordt geen rente vergoed. Bij het intrekken van een opdracht door opdrachtgever vervalt het voorschot onverkort aan Schadecoach.com, ook al zijn nog geen -al dan niet toereikende- werkzaamheden daarvoor verricht. Een opdracht wordt ook geacht te zijn ingetrokken als opdrachtgever een derde heeft belast met werkzaamheden die met de opdracht aan Schadecoach.com verband houden, of als de opdrachtgever geen redelijke medewerking aan Schadecoach.com meer verleent.

4.4 Schadecoach.com zal haar kosten -indien mogelijk en van toepassing- altijd bij de aansprakelijke partij of diens verzekeraar trachten neer te leggen. Als een opdracht wordt ingetrokken is die mogelijkheid veelal niet meer aanwezig. In alle gevallen waarin opdrachtgever een opdracht intrekt komen alle kosten van Schadeoach.com onverkort voor rekening van de opdrachtgever. Schadecoach.com zal in dat geval opdrachtgever een einddeclaratie sturen welke binnen 8 dagen na ontvangst dient te zijn voldaan. Opdrachtgever zal tevens worden belast met de eventuele kosten van invordering.

4.5 Het is Schadecoach.com toegestaan de uitvoering van de opdracht niet eerder aan te vangen of voort te zetten dan het moment waarop de betaling van de (aanvullende) voorschotdeclaratie is ontvangen. Iedere aansprakelijk dienaangaande is uitgesloten.

4.6 Schadecoach.com behoudt zich -indien van toepassing- het recht voor om de kosten voor haar werkzaamheden, behalve bij de opdrachtgever, ook bij de aansprakelijke partij of de verzekeraar neer te leggen. Opdrachtgever zal daarbij geen recht hebben op verrekening of compensatie.

5. Betaling

5.1 Declaraties en facturen moeten binnen 8 dagen na factuurdatum zijn betaald, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

5.2 Bij overschrijding van deze termijn(en) is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente, gelijk aan de geldende wettelijke rente verschuldigd.

5.3 Bij incassomaatregelen tegen de opdrachtgever, komen alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van opdrachtgever, conform het tarief als opgenomen in de Aanbevelingen Werkgroep van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak inzake de buitengerechtelijke kosten (Rapport Voorwerk II), waarbij een minimumbedrag geldt van € 250,00 (exclusief BTW).

5.4 Bij overschrijding van de betaaltermijn, staat het Schadecoach.com vrij om de overeengekomen werkzaamheden voor opdrachtgever op te schorten, totdat de openstaande declaraties (met eventuele bijkomende rente/kosten) zijn voldaan.

6. Tijdsduur opdracht

6.1 Een opdracht komt tot stand nadat door opdrachtgever een opdrachtbevestiging, een akte van cessie, een machtiging, of een combinatie van deze papieren, is ondertekend. De opdracht blijft van kracht zolang opdrachtgever niet heeft te kennen gegeven de opdracht in te trekken. Een opdracht vervalt automatisch wanneer de opdrachtgever zonder medeweten van Schadecoach.com andere partijen met werkzaamheden belast die verband houden of hielden met de onderhavige opdracht. (zie ook 4.3)

6.2 Een opdracht zal ook door Schadecoach.com beëindigd kunnen worden wanneer er, 1) ongeacht het tijdstip in het proces, naar de mening van Schadecoach.com geen redelijk resultaat in kwestie te verwachten valt. Of wanneer 2) blijkt dat door opdrachtgever onjuiste informatie is vertrekt welke er, bij kennis daarvan, zou toe hebben geleid dat de opdracht door Schadecoach.com niet zou zijn aanvaard. Zowel in geval 1 als in geval 2 komen de kosten van door Schadecoach verrichte werkzaamheden voor rekening van de opdrachtgever. Het oordeel dienaangaande is en blijft voorbehouden aan Schadecoach.com. Voor artikel 6 geldt onverminderd het gestelde in artikel 4.

6.3 Het is opdrachtgever niet toegestaan om informatie, correspondentie, argumentatie  en artikelen welke door Schadecoach.com tijdens de opdracht is verstrekt te (laten) gebruiken bij opdrachten aan derden, ook niet na beëindiging van de opdracht. Bij overtreding van dit artikel is opdrachtgever schadeplichtig geworden.

6.4  Wanneer een opdracht na het verstrekken van de opdrachtbevestiging gewijzigd wordt, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal op verzoek een aparte afspraak over de honorering gemaakt worden. Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden, met dien verstande dat extra uren en extra werkzaamheden tegen het afgesproken tarief betaald moeten worden.

6.5  Zolang de opdracht niet is afgewikkeld en/of nog niet geheel is betaald, blijven alle rechten bij Schadeoach.com en blijft opdrachtgever verantwoordelijk voor de kosten van de werkzaamheden van Schadecoach.com.

7. Overige bepalingen.

7.1 Opdrachtgever zal nimmer restitutie, vermindering of compensatie kunnen ontvangen in verband met tegenvallende resultaten. Door ondertekening van het opdrachtformulier aanvaardt opdrachtgever het risico dat succes in zijn zaak uitblijft. De uitkomst van iedere zaak is immers, evenals bijvoorbeeld met een rechtsgang, niet te voorspellen.

7.2 Het is Schadecoach.com toegestaan om de zaak van opdrachtgever als -geanonimiseerd- voorbeeld beschikbaar te stellen aan derden.

7.3 Schadecoach.com is vrij om, als dat naar haar oordeel het belang van opdrachtgever dient, de zaak in kwestie voor te leggen aan met haar samenwerkende partners.

7.4  Opdrachtgever vrijwaart Schadecoach.com voor aanspraken van verzekeraars en aansprakelijke partijen ingeval mocht blijken dat een schadeclaim op onterechte gronden of op basis van (deels) onjuiste informatie is toegekend, tenzij cliënt bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen uitsluitend aan Schadecoach.com toerekenbaar zijn.

8. Vrijwaring

8.1 De opdrachtgever aanvaardt de aansprakelijkheid die voortvloeit uit de door hem verstrekte informatie en stukken die bij de opdracht worden verstrekt. Hij vrijwaart Schadecoach.com tegen iedere aansprakelijkheid op grond van de huidige of toekomstige wetgeving voor onjuistheden of onzorgvuldigheden in het door hem verstrekte materiaal.

8.2 De opdrachtgever vrijwaart Schadecoach.com tegen iedere aansprakelijkheid als gevolg van weglatingen, toevoegingen of andere niet-goedgekeurde wijzigingen in het door opdrachtgever aangeleverde materiaal. Hij vrijwaart Schadecoach.com ook tegen aansprakelijkheid als gevolg van eventuele overschrijding van termijnen.

9. Rechtsverhouding

De rechtsverhouding tussen Schadecoach.com en opdrachtgever is onderworpen aan het Nederlands recht.

 

 

  • Schade of problemen met uw verzekeraar?

    Vul onderstaand formulier in en wij nemen z.s.m. contact met u op:

    Een moment geduld aub.
0
Verbinden
Een moment geduld a.u.b....
Verstuur een bericht

Sorry! We zijn momenteel niet aanwezig, laat een bericht achter.

Naam
* Email
Beschrijf de vraag/opmerking
Start chat

Heeft u een vraag?
Bespaar tijd, stel uw vraag direct online!

 

Chat nu hier met ons
Feedback

Help us help you better! Feel free to leave us any additional feedback.

How do you rate our support?